Учебна дейност

Професионалното образование и обучение в Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” се организира и осъществява в съответствие със Закон за народната просвета, Закон за професионалното образование и обучение, Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015 – 2020 г. и Стратегия за развитие на училището за периода 2015 – 2020 г.


Училищната политика е насочена към създаване на конкурентни предимства чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганото професионално образование и обучение и ориентирането му към пазара на труда, висок професионализъм, висока култура на педагогическата и административна дейност, взаимодействие със заинтересованите страни  за удовлетворяване на потребностите и очакванията им в полза на отделната личност и обществото.