Нормативни документи


 1. Стратегия за развитие на ПДТГ "Д. Хадживасилев" 2020-2024г.
 2. ПЛАН за действие и финансиране във връзка с изпълнение на Стратегия за развитие на ПДТГ „Д.Хадживасилев” – Свищов
 3. Правилник за дейността на ПДТГ през 2022/2023 учебната година
 4. Годишен план на ПДТГ 2022/2023г.
 5. Мерки за повишаване на качеството на образование в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” през учебната 2020/2021 г.
 6. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
 8. Програма за разделно събиране на отпадъци
 9. Програма по безопасност на движението по пътищата за 2021г. в ПДТГ "Димитър хадживасилев"
 10. Училищна програма за занимания по интереси в ПДТГ,,Димитър Хадживасилев” за учебна 2021/2022 година
 11. План за защита при бедствия на пребиваващите
 12. Правилник за безопасни условия на обучение и труд
 13. Закон за защита от дискриминацията
 14. Закон за закрила на детето
 15. Механизъм за получаване на вътрешна и външна информация
 16. Етичен кодекс за поведение на учителите
 17. Етичен кодекс на училищната общност в ПДТГ
 18. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
 19. Правила за организация и провеждане на практическо обучение в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов
 20. Мерки образователни резултати от ПС 11.10.2021
 21. Тематичен план-график на заседания на ПС 2022-2023

 

Заповеди ПДТГ

 1. Заповед прекратяване ЗДУД
 2. План за квалификационната дейност през учебната 2022/2023 година
 3. Забрана за тютюнопушене в района на училището 
 4. Забрана за паркиране в района на училището