Нормативни документи


 1. Стратегия за развитие на ПДТГ "Д. Хадживасилев" 2016-2020г.
 2. Годишен план на ПДТГ 2018/2019г.
 3. Правилник за дейността на ПДТГ през 2018/2019 учебната година
 4. Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
 5. План за действие при бедствия, аварии, пожари и наводнения
 6. Закон за защита от дискриминацията
 7. Изпълнение на делегираниия бюджет
 8. Закон за закрила на детето
 9. Механизъм на противодействие на училищния тормоз
 10. Механизъм за получаване на вътрешна и външна информация
 11. Етичен кодекс за поведение на учителите
 12. Етичен кодекс на училищната общност в ПДТГ
 13. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 14. Училищен план за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи
 15. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
 16. ПЛАН за действие и финансиране във връзка с изпълнение на Стратегия за развитие на ПДТГ „Д.Хадживасилев” – Свищов
 17. Правила за организация и провеждане на практическо обучение в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов

 

Заповеди ПДТГ

 1. Класни ръководители за учебната 2017/18 година 
 2. Дневен режим в ПДТГ за учебната 2017/2018 година 
 3. Извънкласни дейности, предлагани в ПДТГ през 2017/2018 година
 4. Деление на класовете по групи за учебната 2018/2019 година 
 5. Тематичен план-график на заседанията на педагогическия съвет
 6. План за квалификационната дейност през учебната 2018/2019 година
 7. Спортен календар за учебната 2017/2018 година
 8. Спортни дейности в ПДТГ през 2017/2018
 9. Забрана за тютюнопушене в района на училището 
 10. Забрана за паркиране в района на училището 
 11. Заповед за намаляване на учебните часове на 07.01.2019г.
 12. Заповед за намаляване на учебните часове на 08.01.2019г.