Нормативни документи

 1. Стратегия за развитие на ПДТГ "Д. Хадживасилев" 2016-2020г.
 2. Годишен план на ПДТГ 2017/2018г.
 3. Правилник за дейността на ПДТГ през 2017/2018 учебната година
 4. Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
 5. План за действие при бедствия, аварии, пожари и наводнения
 6. Закон за защита от дискриминацията
 7. Изпълнение на делегираниия бюджет
 8. Закон за закрила на детето
 9. Механизъм на противодействие на училищния тормоз
 10. Механизъм за получаване на вътрешна и външна информация
 11. Етичен кодекс за поведение на учителите
 12. Етичен кодекс на училищната общност в ПДТГ
 13. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 14. Училищен план за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи
 15. Вътрешни правила за определяне реда на достъп до архивите и информацията в ПДТГ
 16. ПЛАН за действие и финансиране във връзка с изпълнение на Стратегия за развитие на ПДТГ „Д.Хадживасилев” – Свищов

 17. Заповеди ПДТГ

 14. Заповеди МОН