Нормативни документи


 1. Стратегия за развитие на ПДТГ "Д. Хадживасилев" 2020-2024г.
 2. Годишен план на ПДТГ 2019/2020г.
 3. Правилник за дейността на ПДТГ през 2020/2021 учебната година
 4. План за защита при бедствия на пребиваващите
 5. Правилник за безопасни условия на обучение и труд
 6. Закон за защита от дискриминацията
 7. Изпълнение на делегираниия бюджет
 8. Закон за закрила на детето
 9. Механизъм за получаване на вътрешна и външна информация
 10. Мерки за повишаване на качеството на образованието
 11. Етичен кодекс за поведение на учителите
 12. Етичен кодекс на училищната общност в ПДТГ
 13. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
 15. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
 16. ПЛАН за действие и финансиране във връзка с изпълнение на Стратегия за развитие на ПДТГ „Д.Хадживасилев” – Свищов
 17. Правила за организация и провеждане на практическо обучение в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов

 

Заповеди ПДТГ

 1. Дневен режим в ПДТГ за учебната 2019/2020 година 
 2. Занимания по интереси, предлагани в ПДТГ през 2019/2020 година
 3. Тематичен план-график на заседанията на педагогическия съвет
 4. План за квалификационната дейност през учебната 2020/2021 година
 5. Забрана за тютюнопушене в района на училището 
 6. Забрана за паркиране в района на училището 
 7. Допълнителни мерки за предотвратяване разпространяването на респираторни заболявания
 8. Временни противоепидемични мерки в ПДТГ "Димитър Хадживасилев"