Нормативни документи


 1. Стратегия за развитие на ПДТГ "Д. Хадживасилев" 2020-2025г.
 2. ПЛАН за действие и финансиране във връзка с изпълнение на Стратегия за развитие на ПДТГ „Д.Хадживасилев” – Свищов
 3. Правилник за дейността на ПДТГ през 2023/2024 учебната година
 4. Годишен план на ПДТГ 2023/2024г.
 5. Програма за разделно събиране на отпадъци
 6. План за защита при бедствия на пребиваващите
 7. Правилник за безопасни условия на обучение и труд
 8. Закон за защита от дискриминацията
 9. Закон за закрила на детето
 10. Механизъм за получаване на вътрешна и външна информация
 11. Етичен кодекс за поведение на учителите
 12. Етичен кодекс на училищната общност в ПДТГ
 13. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
 14. Правила за организация и провеждане на практическо обучение в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов
 15. Мерки образователни резултати от ПС 11.10.2021
 16. Тематичен план-график на заседания на ПС 2023-2024
 17. Постоянни комисии 2023-2024

 

Заповеди ПДТГ

 1. План за квалификационната дейност през учебната 2023/2024 година
 2. Забрана за тютюнопушене в района на училището