Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Чл. 36 от ЗПОО (Изм. -ДВ, бр. 103 от 2002г.)(1) Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

График на дата, място и начален час за провеждане на ДИ за СПК

Национални изпитни програми

  1. НИП - Икономическа информатика
  2. НИП - Организация на туризма и свободното време
  3. НИП - Малък и среден бизнес