Държавни зрелостни изпити

НАРЕДБА No 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. промяна в дати за провеждане на ДЗИ сесия май/юни 2020г.

Заповед №РД-01-263 на министъра на образованието - въвеждане на временни противоепидемични мерки от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.

Заповед №РД-01-262 на министъра на образованието - въвеждане на временни противоепидемични мерки от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.

Заповед №853/15.06.2020г. за запознаване на зрелостниците с изпитните резултати от ДЗИ сесия май - юни 2020г.

Съгласно Чл.57 ал.3 от Наредба №4 от 16.04.2003г. за документите за системата на Народната просвета:
Общият успех на дипломата за средно образование се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити, средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.