Държавни зрелостни изпити

НАРЕДБА No 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Услуги, предлагани от МОН чрез лицензиран пощенски оператор 

Инструктаж за зрелостника

Заповед за запознаване на зрелостниците с оценените писмени работи от ДЗИ – сесия май-юни 2018 г., считано от 14.06.2018 г. до 18.06.2018 г. включително.

Резултати от ДЗИ сесия август-септември

 

 

 

 

 

 

Съгласно Чл.57 ал.3 от Наредба №4 от 16.04.2003г. за документите за системата на Народната просвета:
Общият успех на дипломата за средно образование се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити, средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.