ИЗБОР НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН

Училищният ученически омбудсман е част от структурата на ученическото самоуправление в ПДТГ, а изборът му е изключително важен и отговорен. Избира се ученик от IX, X или XI клас, който притежава високи морални качества и отговаря на условията, определени в този Статут:

  • Успех над Много добър 4.50
  • Няма наложени наказания по ПД на ПДТГ.

Кандидатите са:

  • Симона Миленова Минкова X б клас
  • Самидин Синан Самидин XI б клас

Изборът на училищен ученически омбудсман за учебната 2016/17 година ще се състои на 21 ноември в часа на класа!