СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ТОЛЕРАНТНОСТТА КАТО ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ“

В международния ден на толерантността се проведе среща-дискусия на тема „Толерантността като път за развитие“, във връзка с изпълнението на проект „Бъдещето е толерантност“, финансиран по КП 33.15-1-022/28.09 2016 година. Бенефициент: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, партньор: сдружение „Институт перспективи“ с координатор Ахмед Куйтов.

Целта на дискусията бе поставена ясно: преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи.

Лектор на събитието беше доц. д-р Николай Живков. По време на срещата се обсъдиха и предизвикателствата, поставени пред Община Свищов.

След проведената дискусия, с помощта на неформални методи, участниците идентифицираха основните проблеми, които възпрепятстват интеграцията на децата от етническите малцинства. Гости на събитието бяха учители, ученици и родители.