Покана за родителска среща

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

 “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

Свищов, 5250, ул. “Д. Хадживасилев” № 11                            e-mail: dtg.svishtov@gmail.com

     тел. 0631/6 43 55; тел./факс 6 43 84                                                  http://www.dtg-svishtov.com

 

Изх. №  1089 / 25.11.2016 г.                     

 

ДО РОДИТЕЛИ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”                            

С В И Щ О В

 

 

П О К А Н А

                                            

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На основание чл.12, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведат срещи на родителите на всяка паралелка на 12.12.2016 година от 17,30 часа и място на провеждане, както следва:

Клас

 

Място на провеждане

VІІІа

   1

ІХа

    9

ІХб

    14

ІХв

     6

Ха

17

Хб

7

Хв

8

ХІа

19

ХІб

20

ХІв

15

ХІІа

22

ХІІб

2

ХІІв

13

 

и дневен ред:

  1. Избор на двама родители за участие в събрание на родителите за избор на представители на родителите в Обществения съвет.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на интернет страницата на ПДТГ „Д.Хадживасилев” (тук).

           

С уважение,

             /П/

Румяна Иванова

Директор

на ПДТГ „Д.Хадживасилев”– Свищов