Покана за родителска среща

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

   “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

Свищов, 5250, ул. "Д. Хадживасилев" 11    e-mail: dtg.svishtov@gmail.com                                                                                                                              

тел. 0631/6 43 55; тел./факс 6 43 84      website: http://www.dtg-svishtov.com                                                                                                                               

Изх. №   1157 / 12.12.2016 г.                     

           

ДО РОДИТЕЛИ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”                             

               С В И Щ О В

 

              П О К А Н А

                                            

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            На 28.12.2016 г. от 17:00 ч. в Аулата на ПДТГ ще се проведе събрание на родителите на учениците от ПДТГ „Д.Хадживасилев“, гр. Свищов, излъчени на първи етап на срещи с всяка паралелка във връзка с учредяването на обществен съвет към училището, съгласно чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и съгласно чл. 12 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Запознаване на родителите с решението на Директора на гимназията за броя на  членовете и броя на резервните членове на обществения съвет към училището.

2. Запознаване на родителите с организацията по водене на протокола на събранието и протичането на избора.

3. Избор на родители за членове и резервни членове на обществения съвет.

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и оповестен на интернет страницата на ПДТГ „Д.Хадживасилев”.

 

С уважение,

/П/

Румяна Иванова

Директор

             на ПДТГ „Д.Хадживасилев”– Свищов

             

            МН/РИ