ПОКАНА до родителите на VIII а и IX а класове

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с реализиране на иновация на тема:  „Комуникация и сътрудничество за високи образователно – възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни” в периода 2017-2021 година, в която предлагаме да участват учениците от VІІІ а и ІХ а класове, най-учтиво Ви каним да присъствате на родителска среща с дневен ред:

  1. Запознаване с иновацията

  2. Подписване на декларация за съгласие за участие на ученика в иновацията

Дата, час и място на провеждане: 23.01.2017г., 1700ч., АУЛА на ПДТГ.