ПОКАНА от омбудсмана на ПДТГ

До г-жа Румяна Иванова – директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов

До г-жа Румяна Пенева – педагогически съветник на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов

До г-н Марин Станев – ръководител на ученическия съвет на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов

До г-ца Николета Николаева – председател на ученическия съвет на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов

До членовете на ученическия съвет на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов

До г-ца Симона Минкова – заместник училищен ученически омбудсман на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов

До г-ца Моника Миленова – секретар на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов
 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,

Най-учтиво Ви каня на срещата за разглеждането на:
1. Спазване на „Етичен кодекс на училищната общност”
2. Разглеждане на точки 5-та и 9-та от Плана за действие на училищния ученически омбудсман на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов

Срещата ще се проведе на 23.01.2017 година от 11:00 часа в кабинет №10 на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов.
 

Дата: 19.01.2017г.                                                                      С уважение, Самидин Самидин - /П/
гр. Свищов                                                                                УУО на ПДТГ"Д. Хадживасилев"- гр. Свищов