Национални ученически състезания по икономика’ 2017

Отлично представяне на ученици от Професионална държавна търговска гимназия в Националните ученически състезания по икономика 2017

             През месец март приключи поредицата от Национални ученически състезания по икономика’ 2017, организирани от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и съответните катедри към Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов. В тях се включиха средношколци от ХІ и ХІІ клас от над 20 български градове. Сред тях бяха и ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов.

Във всяко направление отборите бяха сформирани на случаен принцип с ученици от различни училища. В помощ на ученическите отбори работиха ментори – докторанти и изявени студенти - отличници, участници в редица национални и международни състезания. В състава на журитата, оценяващи представянето на учениците във всяко направление, освен академични преподаватели, бяха и представители на практиката. По време на презентациите, журито оценяваше както аналитичните способности, така и оригиналното мислене, креативността и презентационните умения на учениците.

Рекорден брой участници привлече национално ученическо състезание по банкиране, организирано от катедра „Финанси“ - 230 ученици от 29 училища в страната. Състезанието протече под наслов „Моят първи бизнес кредит”. От сформираните на случаен принцип екипи се изискваше разработване на предприемачески идеи и кредитни обосновки на проекти, търсещи банково финансиране. Ангажимент към състезанието имаха пет търговски банки, които чрез свои кредитни консултанти и ръководители на клонове и финансови центрове даваха ценни съвети на младите кандидат-финансисти и банкери. В състезанието се включиха следните ученици от ПДТГ: Аделина Кръстева, Ванина Радославова Копчева, Деница Маринова и Десислава Димитрова  - от ХІІ а клас и Галина Георгиева, Десислава Енева и Николета Николаева – от ХІІ в клас. Момичетата се класираха със своите екипи на второ място.

Голям брой участници – 75 ученици от 12 училища, предизвика състезанието в направление „Стартиране на малък бизнес”. Казусът към сформираните 18 екипа бе свързан с: избор на правна форма за регистриране на фирмата; определяне предмета на дейност и местоположението на предприятието; дефиниране на пазарната среда, необходимите ресурси и източници на финансиране; формулиране на очакваните резултати и оформяне на виждане за развитието на бизнеса в краткосрочен план. Акцентът бе поставен върху оригиналното мислене и творческите способности на учениците да откриват нови „полета” за бизнес и формулират възможни начини за поддържане на успешна дейност. На първо място журито класира екипа, в който участваше Габриела Тодорова от ХІІ в клас, специалност „Малък и среден бизнес“. На второ място се класира отборът на Ванина Копчева от ХІІ а клас. Специална награда  на община Свищов получи екипът, в който работи  Биляна Ангелова от ХІІ а клас, а Грамота за най-добра аргументация получи отборът на Аделина Кръстева от ХІІ а клас, специалност „Икономическа информатика“.

В направление „Мениджмънт академия”, казусът беше свързан с мотивацията в управленските отношения. Журито присъди първо място  на екип №3, в който активно участваше Биляна Ангелова от ХІІ а клас, специалност „Икономическа информатика“.

Предизвикателството пред екипите в направление „Млад агропредприемач” бе да формулират предприемаческа идея за развитие на бизнес в агросектора. За генериране на предприемаческата идея, екипите трябваше да приложат метода на „Шестте мислещи шапки”. Изискванията към участниците включваха генериране на идея с дефинирана цел, посочване на дейностите за нейното постигане и очакваните резултати. Журито присъди първо място на отбор „Agrolife” в който активно участие взеха  Десислава Цветанова, Габриела Стоилова и Славея Линкова от ХІв клас, специалност „Икономическо информационно осигуряване“.

Ванеса Иванова, Ирена Игнатова и Симона Иванова от ХІ в клас; Николета Николаева от ХІІ в клас и Момчил Йорданов от ХІ а клас се представиха достойно в направление „Счетоводство”. Те демонстрираха знания и умения при попълването на документи, при приключването на счетоводни сметки и изготвянето на оборотна ведомост; упражниха контролната функция на счетоводството. Възпитаниците на ПДТГ показаха, че дори и да не се обучават в счетоводна специалност умело се справят със счетоводни казуси и счетоводна документация на фирмата.

Направление „Иновативни решения в търговията” провокира за участие 40 ученици, разпределени в 9 екипа. Казусът, който им беше поставен, изискваше от екипите да разработят и представят концепция за оптимизиране на търговската дейност на конкретна търговска верига. От екипите се очакваше да предложат иновативни методи или канали за реализация на продуктите, както и конкретни стимулиращи продажбата мероприятия, насочени към клиентите, доставчиците и персонала. В два от отборите се включиха и представители на ПДТГ. Отборът на Десислава Ганчева от ХІІ а клас се състезаваше в категория „Иновативни мероприятия по стимулиране на продажбите“  (ЗОРА), а отборът на  Деница Маринова, също от ХІІ а клас се състезаваше в   категория „Иновативен търговски мениджмънт (DM)“. Момичетата демонстрираха отлични познания в областта на търговския мениджмънт.

Голям брой участници привлече и  направление „Управление на проекти”. В рамките на състезанието учениците разработваха проектно предложение по Националната програма за младежта 2016-2020 г., управлявана от Министерството на младежта и спорта (ММС). Участниците трябваше да дефинират целевата група на проекта, да опишат нейните проблеми и очакваните ползи, които младите хора биха имали след изпълнението на проекта, както и влиянието му върху местната общност. Оценяването на екипните разработки се извърши по действащите критерии, по които ММС оценява проекти по Националната програма за младежта 2016-2020 г. Освен представители на 6 общински администрации и две банкови институции, в състава на журитата за първи път имаше представители на министерство в лицето на експертите от ММС от дирекция „Младежки политики”.

Специална награда на ръководител катедра „Стратегическо планиране” получи екипът на Йоан Йозов от ХІІ в клас, специалност „Малък и среден бизнес“.

Състезателите от направление „Митнически и данъчен контрол” бяха поставени в реална среда и се превъплатиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. Въз основа на контролните си действия, екипите установиха извършването на две нарушения от страна на фирма-вносител – митническа контрабанда и митническа измама с цел избягване заплащането на вносни митни сборове. Екипът на Вилислава Иванова от ХІІ а клас, специалност „Икономическа информатика“ се класира на трето място.

В направление „Маркетингът в действие” екипите работиха върху казус, който изискваше от тях да приложат комбинация от аналитични умения и креативност, за да предложат концептуално решение на комплексен маркетингов проблем. В състезанието участваха Деница Маринова от ХІІ а клас, Виктория Маринова от ХІІ б клас, Габриела Тодорова и Десислава Енева от ХІІ в клас.

Казусът в направление „Бизнес информатика” изискваше проектиране на мобилно приложение „Училищен календар”. Участниците бяха запознати с добрите практики за проектиране на приложения от подобен вид и им бяха осигурени персонални компютри и приложения за обработка на изображения. Екипът на Радостин Райков от ХІІ а клас, специалност „Икономическа информатика“ се класира на първо място. Специални награди получиха и екипите, в които работиха: Виктор Дамянов, Станислав Спиридонов и Милен Мариянов от ХІІ а клас и Николета Асенова от ХІІ в клас, специалност „Малък и среден бизнес“.

Заданието, върху което работиха учениците в направление „Туристиада”, бе свързано с разработване на идеен проект за изграждане на хотел. В процеса на работа те трябваше да изберат място за изграждане на хотела съобразно туристическите ресурси в региона. Участниците трябваше да вземат решения относно капацитета на хотела, целевите групи туристи, необходимия персонал, каналите за дистрибуция, рекламната политика, допълнителните хотелиерски услуги. В състезанието се включиха ученици от ХІІ б клас на  ПДТГ, обучаващи се в специалност „Организация на туризма и свободното време“.  Всички те се представиха отлично и заслужено се класираха на призовите места. Отборът, с който се състезаваха Десислава Милушева и Юлия Атанасова, се класира на първо място, отборът на Йоанна Йорданова и Катерина Копева се класира на второ място, а отборът на Христина Гъмзакова се класира на трето място. Отборите на Ирена Декова и Габриела Иванова получиха специални награди, съответно за най-добре представен проект  и за най-иновативен проект. 

Всички участващи в националните икономически състезания ученици получиха сертификат, който им дава правото да бъдат приети за студенти в Стопанска академия по първа желана специалност и форма на обучение.

В рамките на състезанията, по традиция се провеждаха и национални учебно-методически работни срещи с гостуващите учители под надслов „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование”. В тях участваха зам. ректорът доц. Нинов, представители на катедрите - домакини в различните направления и доц. д-р Христо Сирашки – директор на центровете за следдипломно, факултативно и професионално обучение при Стопанска академия.

По време на работните срещи бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с обучението на учениците и на студентите по икономика. Коментирани бяха и възможности за сътрудничество между средните училища и свищовското висше училище.