Валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“, в ПДТГ

През 2017 г. в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов беше проведена процедура по валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“, на  Невена Василева Хвърчилкова. Учителите-консултанти: Диана Илиева-Атанасова, Юлия Величкова  и Здравка Здравкова, извършиха съпоставяне на представените от лицето доказателства за придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности и установиха пълно съответствие с резултатите от ученето, включени в ДОИ за придобиване на професионална квалификация по  професия „Оперативен счетоводител“. След заявеното желание от Невена Хвърчилкова,  комисия в състав: Диана Илиева-Атанасова, Мария Кръстевич и представителят на работодателите Емилия Йорданова – управител на „ЕМДИ 5“ ЕООД,  допусна кандидата за валидиране до явяване на държавни изпити за признаване степен на професионална квалификация. В резултат на успешно положените изпити по теория и практика,  на Невена Хвърчилкова й беше призната ІІІ степен на професионална квалификация  по професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“. На официална церемония в Аулата на ПДТГ на г-жа Хвърчилкова беше връчено Свидетелство за валидиране на професионална квалификация.

И през настоящата учебна година ПДТГ „Димитър Хадживасилев” очаква своите кандидати за валидиране  на професионални знания, умения и компетентности по професиите  „Оперативен счетоводител“, „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Организатор на туристическа и агентска дейност“ , „Продавач – консултант“ или друга професия, по която професионалната гимназия осъществява обучение.

Възползвайте се от възможността да получите документ за придобитите от вас професионални компетентности!