ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

На 19.02.2019 година, в Аулата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, се проведе обща  родителска среща. Обсъдени бяха образователно–възпитателните резултати, постигнати през първия учебен срок от учениците, извършената обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Участията и постиженията на учениците в общинския кръг на олимпиадите и състезанията са повод за удовлетвореност както на учителите, така и на родителите. Стартирането на организираните извънкласни дейности, с допълнителното целево финансиране от МОН, бе положително оценено от родителите.

Директорът Румяна Иванова напомни на  присъстващите, че по всеки учебен предмет, ежеседмично се провеждат консултации както за учениците, които срещат затруднения  при  усвояване на учебното съдържание, така и за тези, с високи резултати, които ще се подготвят за следващите кръгове на олимпиади, състезания и за ДЗИ. Тя призова родителите да не инвестират в частни уроци.

Заместник директорът по учебната дейност Юлия Величкова представи резултатите от работата по национални програми и проекти.

Администраторът дейности по реализиране на иновацията на тема: „Комуникация и сътрудничество за високи образователно-възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни" запозна родителите с  резултатите от съвместната им работа и раздаде акаунтите на онези, пожелали да се включат в облачната платформа, поддържана от училището. Г-жа Теодора Спасова изтъкна, че повече от 50% от родителите на включените в иновацията ученици са пожелали да използват услугите на Офис 365.  Присъстващите бяха поканени да използват подготвените ми познавателни видеоматериали, както и да се включат в  присъствено обучение, организирано от иновативния екип.  

В качеството си на координатор на ученическото самоуправление, госпожа  Спасова благодари за родителската подкрепа на инициираните от учениците дейности.