Конкурс на Висшия съдебен съвет на РБ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме ви, че с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет на Република България по протокол №7/28.03.2019 г. е обявен национален конкурс за ученическо есе на тема: „Откровено за съдебната власт”.

РЕГЛАМЕНТ:

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им тьрсения и вниманието им към съдебната власт.

Обявяването на победителя и връчването на наградата — лаптоп, както и две поощрителни награди — фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХII-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

 • име, презиме и фамилия на участника;
 • област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
 • телефонен номер на училището;
 • телефонен номер на участника;
 • електронен адрес на училището; - електронен адрес на участника.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

 • Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
 • Обем: до три печатни страници формат А4;
 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;
 • Подравняване: двустранно;
 • Шрифт: Times New Roman; - Размер на шрифта: 12;

Критерии:

 • Демонстриране на познания по темата;
 • Теза, съответстваща на формулираната тема:
 • Оригиналност и творчески подход;
 • Недвусмислено изэазяване на лична позиция:
 • Удачно подбрани аргументи;
 • Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
 • Спазване на езикозите норми.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.