ИЗБЕРИ ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ - ГР. СВИЩОВ! СТАНИ ЛИДЕР!

Търговската гимназия в Свищов организира  иновативен учебен процес, съответстващ  на визията за европейско пространство за образование и Препоръката на Съвета на Европа от 22.05.2018 г.,  за ключовите компетентности за учене през целия живот.

В икономиката на знанието запаметяването на факти и процедури има значение, но не е достатъчно за постигане на напредък и успех. В нашето бързо променящо се общество повече от всякога са важни умения като способността за решаване на проблеми, критичното мислене, отвореност към сътрудничество, творческите способности, изчислителното мислене, саморегулирането. Те са средствата, с които да приложим вече наученото на практика, за да създадем нови идеи, нови теории, нови продукти и нови знания.

ИНОВАТИВНИЯТ УЧЕБЕН ПРОЦЕС е резултат от тригодишна подготовка, съвместно с Институт Перспективи (единствената акредитирана младежка организация от Съвета на Европа в нашият регион), и ДАВА  ШЕСТ  предимства :

- Младежки работници от "Институт Перспективи", заедно с учителите по предприемачество, история и цивилизация и гражданско образование, чрез методологията на неформалното учене, създават условия за ориентирано към формиране на компетентности образование.

- Доброволци от най-новата програма на ЕС - Корпус за Солидарност, ще ангажират свободното време на учениците, за да инициират дейности, чрез които младите да изградят своята устойчивост и да се подсигурят с умения за живота, в един променящ се свят.

- Всеки осмокласник ще има възможност да бъде включен в екипите за изпълнение на стратегически проекти по КД2 на програма „Еразъм+“, чрез които съвместно с наши партньори от Европейски висши учебни заведения и образователни организации предстои да разработим иновативни бизнес модели, туристически продукти и образователен софтуер. Учениците ще имат възможност да участват в международни работни срещи, конференции и тренинги, свързани с проектите дейности, което ще ги трансформира в дейци на положителната промяна в полза на общностите в цяла Европа.

- Учениците  от различни населени места на  България, избрали да се обучават в Търговската гимназия,  ще имат възможност да формират доверие помежду си в утрешния ден, за да могат успешно да реализират своите идеи в икономиката на знанието.

- Използването на облачни технологии - Офис 365, дава възможност за прилагане на интерактивни форми на обучение и модерно взаимодействие между ученици, учители, родители и други партньори.

- Комуникацията  на английски език с младежките работници и доброволци през задължителния и избираем учебен процес формира успешно  езиковите компетентности.

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК