Отчет за дейността на Училищен ученически омбудсман при ПДТГ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на Училищен ученически омбудсман на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов

за учебната 2018/2019 година

През изминалата учебна година, аз – Валентин Георгиев Ангелов, като омбудсман на Търговската гимназия, съвместно с Ученическия съвет на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, участвах активно в организирането на мероприятия и кампании, с обществен и вътрешноинституционален характер.

Омбудсманът е официален ученически представител и се застъпва със средствата, позволени от неговия статут, когато с действие или бездействие, по някакъв начин са нарушени права на ученици в училището. Бях избран на тази длъжнст чрез електронно гласуване, като преди това участвах в публичен дебат заедно с останалите претенденти, и в предизборен клип за бъдещите ми цели и роля като омбудсман. За щастие, през изминалата учебна година няма нито едно регистрирано от мен оплакване на ученик, което е израз на духа на разбирателство и спокойната атмосфера в училище.

Заедно с УС участвах в тренинг на тема: „Управление на класа чрез сътрудничество“, проведен от педагогическия съветник на ПДТГ.

Във връзка със Световния ден на добротата се включих в Кръгла маса по темата, организирана от Местната за града комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Организирахме няколко кампании за събиране на помощи. Едната от тях, през м. ноември, бе насочена към потребителите на социалната услуга в Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция – с. Овча Могила. За радост, много голяма част от учениците се включиха. Участвахме активно в подкрепа на инициативата на Стопанска академия “Димитър А. Ценов“ за събиране на капачки с цел закупуване на кувьози.

Предложихме инициатива за ограничаване тютюнопушенето в района и организирахме кръгла маса по темата, заедно с представители от органите на реда, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, ръководството на училището и членове на УС.

                                                                                Изготвил: Валентин Ангелов /п/