ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

През втори срок на учебната 2018/2019г. в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ бяха сформирани две групи за допълнителна подкрепа по български език и литература по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Участие взеха: Александра Радославова Асенова, Деница Добринов Йозова, Десислава Руменова Русева, Ивета Мирославова Петрова и Мария Иванова Николова от XI a клас и Албена Юлиянова Бисерова, Донислав Валентинов Вълков, Ивана Пламенова Симеонова, Искрен Огнянов Митев, Симеон Ангелов Ангелов от XIб клас.

От 8 май 2019г. до 11 юли 2019г. учениците работиха допълнително в учебни дни извън часовете по училищния учебен план с цел отлично представяне на ДЗИ. Съгласно утвърдената програма учениците имаха възможност за доовладяване на основните правила и норми в българския книжовен език. Реализирани са основните цели, а именно:

  1. Създаване на система за общуване с художествената творба.

  2. Усвояване и развиване на умения за създаване на собствени аргументативни текстове.

  3. Изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

  4. Оползотворяване на свободното време чрез прилагане на теоретични знания и практически умения в областта на българския език и литературата.

Постигнахме и реални резултати:

Умеят да прилагат нормите в българския книжовен език, както при решаване на езикови тестове, така и при изграждане на собствени текстове.

Извличат информация от различни видове текстове и я обработват в съответствие с поставената задача. Познават съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентират в системата на хуманитарните проблеми и ценности.

Учениците получиха удостоверения за постигнати резултати по време на участието си в проекта от ръководителя на обучението Миланка Узунова и координатора по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование Румяна Пенева.