ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

За учителите, които вдъхновяват

             

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националният конкурс се организира от Министерството на образованието и науката.

 1. Цели на конкурса:
 • Да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната.
 • Да получат признание и възможност за популяризиране на опита си учители и директори, които са променили чрез своята ежедневна работа, мислене, отношение и ценности, нагласите за учене, постиженията, провокирали са любознателността на своите ученици и са им създали условия за нови житейски и професионални перспективи.

1.2. Номинирани за участие в конкурса могат да бъдат работещи в училищата:

 • Учители
 • Учителски екипи
 • Директори
 • Управленски училищни екипи

1.3. Номинациите са в три категории:

 • Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда. 
 • Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.
 • Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения.
 1. ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Конкурсът се провежда в три етапа: училищен кръг, областен кръг и национален кръг.

За участие в конкурса се попълват и подават номинационни формуляри, приложеии към регламента по електронен път с декларация за информираност и съгласие.

Провеждането на конкурса се извършва чрез разглеждане на номинационните формуляри и чрез осигуряване на допълнителна информация, включително чрез провеждане на  интервюта, по решение на комисиите.

 1. Училищен кръг:
  1. Обявяване на Регламента на конкурса в училищата и в РУО.
  2. Конкурсът да се популяризира по подходящ начин, включително и чрез медиите,  от директорите на училищата и началниците на регионалните управления на образованието сред училищната общност, родителите, местната общественост.
  3. Предложенията за награждаване на учители и учителски екипи се подават до директора на училището – до 1 ноември 2019 г.
  4. Предложенията се обсъждат на заседание на педагогическия съвет и се изпращат номинационните формуляри на одобрените за участие в областен кръг учители и учителски екипи по електронен път в РУО  – до 8 ноември 2019 г.  
  5. Предложените за участие в областен кръг учители и учителски екипи се награждават от училищата по подходящ начин в избрано от тях време с цел признание и популяризиране на дейността на учителя, учителския екип и училището.

2.2. Областен кръг:

2.2.1. Предложенията за награждаване на директори и управленски училищни екипи се подават до началника на РУО – до 8 ноември 2019 г.

2.2.2. Началникът на РУО определя членовете на комисията за допускане до национален кръг и правилата за подбор.

     2.2.3. Началникът на РУО изпраща по електронен път номинационните формуляри на всеки от одобрените за участие в националния кръг учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи в МОН - до 8 януари 2020 г.

2.2.4. Според броя на учителите и училищата се определя допустимият брой на учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи за всяка категория за националния кръг, както следва:

 • от области с до 3000 учители – 2 номинации;
 • от области от 3000 до 5000 учители – 3 номинации; 
 • от области от 5000 до 10 000 учители – 4 номинации;
 • от области с над 10 000 учители (София-град) – 5 номинации.

              Предложените за участие в национален кръг учители, директори, управленски и учителски екипи се награждават от РУО по подходящ начин в избрано от тях време с цел признание и популяризиране на дейността на учителите, директорите, учителските и управленските  екипи и  на училищата.

     2.3. Национален кръг:

2.3.1. Министърът на образованието и науката определя членовете на националната комисия за определяне на наградата Иноватори в образованието, правилата за оценяване и провеждане на процедурата.

2.3.2. Националната комисия оценява и класира номинираните от областните комисии учители, учителски екипи, директори и управленски училищни екипи и представя на министъра на образованието и науката мотивирано предложение за одобряване и награждаване -  до 28.01.2020 г.

 1. КОЙ ИМА ПРАВО ДА НОМИНИРА

3.1. За учители и учителски екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри - методически обединения; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществени съвети на училищата, комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата, представители на социалните партньори в образованието, организации на икономически субекти, работещи с училищата; читалища; спортни клубове; инициативни комитети; ученически съвети, висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата.

3.2. За директори и управленски училищни екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри: методически обединения в училищата; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществените съвети на училищата; комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата;  социални партньори; организации на икономически субекти, работещи с училището; читалища, спортни клубове, инициативни комитети; ученически съвети; висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата. 

3.3. Правилата на конкурса изключват възможността за самономиниране, както и физически лица да номинират.

       Кандидатите могат да бъдат номинирани от повече от една организация.

4. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НОМИНИРАНЕ

 • Висока степен на одобрение в работната среда, образователната общност и всички заинтересовани страни.
 • Постижения, свързани със създаване на мотивация за учене; за промяна, свързана с образователните резултати и личностното развитие и  реализация на учениците.
 • Доказано новаторство, принос и креативност.

5. КОМИСИИ

5.1. Областната комисия се определя и ръководи от началника на РУО.

Областната комисия включва: началника на РУО; експерт/и от РУО; представители на областните и общинските администрации, на учителските синдикати (от различни училища), работодателите в училищното образование, на училищните настоятелства и обществените съвети (от различни училища), на икономически субекти (партниращи с образователни институции), родителски организации, комитети и организации, председатели на ученически парламенти или съвети и др.

5.2. Националната комисия включва: експерти от Министерството на образованието и науката, представители на социалните партньори, на висшите училища, на Сдружението на общините в РБ, неправителствени организации със съвместни дейности с училищата, на национални организации на икономически субекти (партниращи с образователни институции), национални родителски организации, журналисти, общественици и др.

 

6. ОЦЕНЯВАНЕ

6.1. Критерии:

 6.1.1.  Представени примери и доказателства за цялостната педагогическа работа, с която се осигурява промяна в отношенията, мотивацията и увереността в собствените възможности на учениците, включително специфична, индивидуална подкрепа и грижа за повишаване на постиженията им и степента на удовлетвореност, емоционална интелигентност и социализация.

6.1.2.   Иновативна промяна в учебния процес и/или извънучилищните дейности за повишаване резултата и мотивацията за учене на учениците. Прилагане на ефективни и нетрадиционни методи и подходи за прилагане на компетентностния подход.

6.1.3.   Разработени и приложени учебни ресурси и иновативна образователна среда. Подкрепа и насърчаване на учениците в търсене и работа със софтуерните технологии, дигитални ресурси и инструменти, включително проектно-базирана и изследователска дейност на учениците.

6.1.4.   Разработени самостоятелно или в екип образователна иновация, училищен проект, създали интегрирана образователна среда и приобщаващо образование. Принос за налагане на култура на креативност, иновации, гъвкави модели на обучение и използване на различни образователни ресурси.

6.1.5.   Приложени успешни механизми за вграждане на добрите традиции и съвместяването им с новаторски практики в целодневната организация на учебния ден, извънучебното време, работата с родителите. Работеща училищна методика за оценка удовлетвореността на учениците и родителите.

6.1.6. Степен на приложимост и резултатност на създадената и реализирана в работата с учениците новаторска идея, подход и поведение и/или цялостна иновативна дейност с цел подобряване на образователните резултати, откриване и развиване на таланти, способности и умения у учениците, които са променили житейската и професионалната им перспектива. 

6.1.7. Степен на приложимост и резултатност на създадената и реализирана в училищната организация и управление идея или цялостна концепция, които са променили живота и мисленето, успеваемостта и стремежа към постижения, както и цялостното им личностно развитие.

6.1.8. Приложени позитивни образователни модели, насочени към развитието на силните страни на учeниците, развитие на творческото мислене, гражданско възпитание, провокиране на любопитство и ново светоусещане.

6.1.9. Създаден позитивен психолого-педагогически климат в класната стая/училището, с което се подобряват емоционалният комфорт, образователните резултати, мотивацията и психологическата безопасност на учениците в училищна среда.

6.1.10. Възможност за мултиплициране на иновацията в работата на други учители в образователната организация и/или други училища.

6.1.11. Въздействие на прилаганите иновативни класни/училищни модели за повишаване на общественото доверие и изграждане на позитивен образ на училището.

6.1.12. Доказан стремеж към търсене и прилагане на предприемачество и лидерство в образователната среда.

6.1.13. Ниво на използване на съвременни педагогически подходи за формиране на ключови умения на XXI век.

6.1.14. Успешно споделен опит, свързан с иновативната дейност.

6.1.15. Диалогичност с родителите и успешно взаимодействие в училищния живот, приложение на иновации в сътрудничеството, в работата в екип, в организацията на учебния ден и извън него.

6.1.16. Достоверност, оригиналност, ползваемост, оформление, пълнота и стил на представяне.

Критериите не се прилагат едновременното за всеки номиниран.

По преценка на комисиите могат да се добавят и допълнителни критерии, свързани с целите на конкурса.

             6.2. Провеждането на националния кръг на конкурса се организира чрез:

      6.2.1. Оценяване от националната комисия

 1. Избор по електронен път с възможност да се включат всички заинтересовани лица от страната и чужбина.

7. НАГРАДИ

7.1. Национален клуб на иноваторите в образованието. Наградените в конкурса на национален кръг учредяват Национален клуб на иноваторите в образованието, който има право да провежда майсторски класове с осигуряване на обучители, да организира форуми за обмяна на опит в цялата страна и международен обмен.

 1. 2. Участие в европейски или световни образователни форуми.

7.3. „Годишник на иноваторите в образованието“. Публикуване и популяризиране на отличените иновации.

7.4. Отличие за училището, излъчило най-високо оценените учители, учителски екипи, директор и управленски училищни екипи.

8. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

Резултатите от участието в конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на МОН и чрез медиите.

Наградите ще бъдат връчени на Втория национален форум за иновации в българското образование.

 

Приложения:

 1. Номинационен формуляр за учители/учителски екипи;
 2. Номинационен формуляр за директори/управленски училищни екипи.