Ученици от ПДТГ на младежки обмен в Словения

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  участва в младежки обмен по толерантност в гр. Murska Sobota, Словения. Гимназията е партньор на сдружение „Институт Перспективи“- бенефициент по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“. Представители на пет европейски държави (Словения, Литва, Румъния, България и Гърция) се събраха и обменяха опит и идеи  в периода 10-21. X. 2019 г. под надслов „UNDER THE SAME SKY“. В групата участваха Бранимир Илиев - IXа клас,  Александра Методиева- XIa, Цветелина Перникова- XIб, Ивайло Георгиев - XIIа, Ивана Симеонова и Донислав Вълков- XIIб клас и ръководител Миланка Узунова.

Заниманията бяха организирани под формата на неформално обучение с много забавления, спортни игри и творчески задачи. Всеки ден се формираха  смесени екипи, които рисуваха, танцуваха, готвиха, спортуваха, презентираха и обсъждаха различни идеи. Водеща цел бе толерантното отношение между представители от различни национални, социални, религиозни, сексуални и културни общности.  Участниците имаха възможност да представят традиционната  храна на своята държава, а в определен ден  представиха  факти и традиции от родния бит и култура по атрактивен начин. Организирани бяха посещения на местни забележителности в гр. Марибор, проведен бе и флашмоб, разкриващ талант, емоция и обща цел - да приемаме различните и танцуваме заедно под едно небе.

В библиотечния център на гр. Murska Sobota всички екипи презентираха своите резултати: фотоизложба със снимков материал от обучението, журналистите представиха своето списание за Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, рекламни материали, видеофилм и актьрска постановка. През целия период се провеждаха забавни младежки игри, целящи  приятелски отношения и ефективна работа. Младежкият обмен се базира на интегрирания подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, благодарение на която  българският отбор обмени добри практики, интегрира се с опитни участници в подобни маладежки програми и взаимства нови идеи за иновативното обучение.