Срещи с работодатели в Търговската гимназия за определяне на държавния план-прием 2020/21

Нашето училище е първата българска търговска гимназия, създадена  за да задоволи нуждата от икономическо образование през втората половина на 19 век.

И днес усилията ни са насочени към задоволяване потребностите на съвременната икономика – икономиката на знанието. Искаме да изграждаме успешни личности. Подбираме професии за бъдещето. През тази учебна година  реализирахме обучение чрез работа /дуална система на обучение/ по две нови за гимназията професии  – „Системен програмист” и „Спедитор – логистик”, и двете с интензивно изучаване на английски език. Втора година обучаваме ученици в дуална форма по професиите „Организатор туристическа агентска дейност” и „Организатор интернет приложения”. За да определим правилно заявката за държавен план-прием, е необходимо да намерим пресечната точка между потребностите на работодателите и желанията и възможностите на учениците и техните родители. Надяваме се да получим подкрепа от община Свищов по отношение на обективна информация  за нагласите на учениците от общообразователните общински училища за избор  на професионално образование, както и за потребностите на местната икономика.

Както всяка година, започнахме срещи с местни работодатели за проучване на техните потребности и за обсъждане на възможности за партньорство при практическото обучение на учениците.

На 29.10.2019 година се проведе първата работна среща с госпожа Красимира Флорева,  представетел на МЛМ-ЦЕНТЪР ООД, независим Партньор  на немската компания LR Health &Beauty. От страна на Търговската гимназия в срещата участваха: Цветелин Борисов - председател на постоянната комисия по реклама и марткетинг; Аделина Милинова - старши учител и председател на методическото обединение на учителите по професионална подготовка; Юлия Величкова - заместник директор и Румяна Иванова - директор на гимназията.

Очакваме съпричастност от работодатели и Община в името на най-добрия интерес на младите хора, на икономическия просперитет на град Свищов и в унисон с държавната политика на България!