Симулацията като продуктивен метод за обучение на ученици по чужд език по професията

  1. Какво представлява симулацията като метод ?

Това е игрови метод, който предполага голяма интерактивност и творческа изява на обучаемите и работа по групи.

В преподаването на чужд език по професията считаме, че този метод дава оптимални резултати с оглед практическото приложение на езика в определена професионална област и същевременно спомага за развитието на комуникативни компетентности у учениците и възможност за изява на презентационните им умения и обратна връзка с публиката и ораторски умения. Всичко това допринася много за изграждането на добри бъдещи икономисти с качества на лидери и специалисти, работещи в екип.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технология  на симулацията

Тук прилагаме необходимите стъпки за осъществяване на симулацията в клас като съответно за всяка стъпка от този процес е необходимо точно определяне на времето за работа според това с колко учебно  време разполагаме.

 

3. Цел на симулацията: Да се диагностицира равнището на усвояване на професионалната лексика и граматика чрез развитие на продуктивните умения и речта.

 

4. Задачи:

  • да се анализира учебното съдържание по съответната тема – учебници, интернет, статии;
  • да се стимулира работа  в екип;
  • да се проучат УП, ДОС, ЕЕР;
  • да се използват ИКТ;
  • да се използват статистически методи за измерване на резултатите и др.

Необходимо е да се има предвид, че симулацията е метод, който свързва отлично целите и задачите на обучението и в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - гр. Свищов.  Той се прилага на практика като един много добър начин за мотивиране на ученици за демонстриране на знания и умения, както и не на последно място за личностна изява и себеутвърждаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марин Станев, старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – английски и френски език, председател на Методичното обединение по общообразователна подготовка в ПДТГ