Съвременни тенденции в дуалното обучение. Образователни практики в Испания

През изминалата учебна година в ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“ започна изпълнението на проект ,,Съвременни тенденции в дуалното обучение. Образователни практики в Испания" по програма Еразъм+. Целта на този проект е да се осигури необходимата подкрепа на учителите от ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“ за придобиване на професионални компетенции в международна среда при прилагане на дуалното обучение в сферата на професионалното образование, както и да се проучи испанската образователна система и най-вече образователния модел „професионално училище-предприятие”. Една от дейностите по проекта е свързана с посещение на група от 12 учители в испанския град Сарагоса, където ще имат възможност да посетят сходни образователни институции и да се запознаят с испанския опит в прилагането на дуалното обучение в професионалното образование.

В продължение на 135 години ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев” има водеща роля в предоставянето на професионално образование и обучение. С въвеждането на дуалното обучение основна наша задача ще бъде да продължим да осигуряваме необходимото качество в съдържанието на обучението и да гарантираме, че ще  бъде поднесено по подходящ начин чрез използването на разнообразен набор от методи и средства. Ето защо, използвайки възможностите на европейската програма Еразъм+, разработихме този проект за образователна мобилност. Проектите за мобилност са отлична  възможност за учителите и други представители на училищния персонал да придобият нови умения и компетентности, отговарящи на нуждите на училището. Разнообразието от дейности, свързани с обмен на добри образователни практики чрез наблюдение, е отличен шанс за учителите и ръководителите на училището да бъдат определено време в чуждестранно партньорско училище или друга образователна организация, която осъществява дейност в областта на училищното професионално образование.

Професионална държавна търговска гимназия ,,Димитър Хадживасилев” организира и осъществява дейности по включване на персонала - ръководен и педагогически, в различни международни обучения за повишаване на тяхната квалификация. Това е в съответствие с основната цел на ПДТГ  в рамките на Европейския план за развитие:

Да развива личностния потенциал на ученика и учителите като осигурява качествена общообразователна и професионална подготовка за придобиване на компетентности, в контекста на европейските и международни практики, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

Този проект за мобилност се вписва в Европейската референтна рамка, стратегията за развитие „Европа 2020” и тази за учене през целия живот, както и на Европейския план за развитие на ПДТГ ,,Д. Хадживасилев”, защото ще осигури възможност учителите да придобият  компетентности, свързани с прилагане на дуалното обучение в областта на професионалното и образование и обучение. Ще даде шанс за осъществяване на интернационализация на обучението чрез внасяне на испанския модел, подход и идеи за подобряване методите, съдържанието и средата за дуално обучение. Ще се обменят идеи и опит като цяло в областта на професионалното образование и обучение с испанските колеги-експерти по методиката на професионалното образование и обучение. Ще се постави началото на стратегически партньорства за съвместна дейност с испански училища или други образователни центрове от областта на професионалното образование и обучение.   

Този мултикултурен диалог ще бъде добра основа ПДТГ ,,Д. Хадживасилев” да продължи с достойнство и отлични резултати да защитава своята роля на водеща образователна институция в сферата на професионалното образование, въпреки превратностите на времето, в което живеем. Това ни прави достойни последователи на завета на Димитър Хадживасилев.

 

Альоша Кушлов

главен учител в ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“