Родителите - партньор в образованието на децата

На 27.02.2020 година в Аулата на ПДТГ "Д. Хадживасилев" се проведе обща родителска среща. Г-жа Румяна Иванова - директор на Търговската гимназия, запозна присъстващите със същността на компетентностния подход в образованието и начините му на прилагане в училището. Отчетени бяха резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок. Директорът призова родителите да насърчат децата си за включване в извънкласните занимания и консултации, които могат да им помогнат за преодоляване на обучителни затруднения.

Г-жа Анжела Антонова - социален работник и ръководител на клуб "Златна рибка" в училището, запозна присъстващите с дейността  му, сбъдваща желанията на учениците от Търговската гимназия.

Г-жа Юлия Величкова представи на родителите същността на иновацията в ПДТГ "Д. Хадживасилев" и активностите, осъществени през текущата учебна година до момента. По-късно г-жа Теодора Спасова раздаде писма-покани до родителите на най-новото попълнение на Търговската гимназия - осмокласниците. Онези от тях, които пожелаят да се включат в облачната платформа Офис 365 на училището, ще получат акаунт и обучение от екипа учители, работещ по това направление на иновацията.

Г-н Альоша Кушлов представи на свой ред работата на ПДТГ по проекти и техните мобилности в различни европейски страни.

В последствие родителската среща продължи по паралелки.