Дигитализация на учебния процес в ПДТГ с Microsoft Office 365 за образованието

В началото на месец март 2020 година иновативният екип на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  проведе с всички учители по общообразователна и професионална подготовка вътрешноинституционална квалификационна дейност под формата на методическо подпомагане на тема: „Създаване на персонален сайт с учебни материали. Създаване на бележник на класа с OneNote на Microsof Office 365 за образованието“. Представени бяха възможностите на  различни платформи за създаване на персонален сайт с учебни материали. Обучението включваше и указания за създаване на бележник на класа с OneNote – приложение, което позволява на учителите да създадат цифров бележник за всеки клас, група, или проект.

 Бележникът на класа  /електронната тетрадка/ включва лична работна област за всеки ученик, библиотека за съдържание за споделена информация и място за сътрудничество, където учениците могат да работят заедно. С помощта на този инструмент, както и с другите приложения на Microsof Office 365 могат да се възлагат различни задачи на учениците: индивидуално задание за всеки ученик в часа или като домашна работа; индивидуално или екипно задание по учебна или производствена практика /особено полезно в настоящата ситуация/; работа по тренировъчни тестове и/или за оценка на формираните знания и практически умения; съвместно решаване на задачи в пространството за сътрудничество. Неограничени са възможностите на Бележника на класа за осъществяване на обратна връзка. Учителят много лесно може да даде оценка на работата на целия клас, в бележника на всеки ученик да напише рецензия, да коментира допуснатите слабости или пък сгрешените отговори в теста.

Иновацията в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ позволи на колектив и ученици бързо да превключат в режим "дистанционно обучение", прилагайки технологиите и възможностите на Офис 365 вече не само в училище, но и извън него.

След 19 март 2020 г. Търговската гимназия  включва  достъп и до платформата Microsoft Тeams. Така става възможно учениците на ПДТГ да учат във виртуална класна стая с видео връзка и чатове, чрез които в известна степен може да се компенсира липсата на жива връзка учител-ученик, ученик-ученик.

СНИМКИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО