ПДТГ „Димитър Хадживасилев” - училище за предприемачи–лидери!

51  ученици от Търговската гимназия  в Свищов получават професионална квалификация след успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията.  Така на пазара на труда излизат 16 икономист-информатици, 23-ма организатори на туристическа и агентска дейност и 12 сътрудници в малък и среден бизнес. Повече от 90% от учениците ще кандидатстват във ВУЗ, но почти всеки от тях споделя намерение да работи по време на своето обучение.

В комисиите за оценяване бяха включени и представители на работодателите, управителите на „Алма Сист” ООД – г-жа Гергана Живкова, „ Еконт”– офис Свищов – г-жа Теменужка Тончева и „АСКОМ КОНСУЛТ” ЕООД  – г-н Асен Боянов. Едно от конкурентните предимства на Търговската гимназия  е успешното партньорство с местния бизнес и осигуряване на възможност за практическо обучение на учениците в реална работна среда. Работодателите бяха впечатлени от бързото и качествено изпълнение на проектното задание  от  икономистите – информатици, от  отличните умения на организаторите на туристическа и агентска дейност за оценка на конкретната работна ситуация,  уменията им за работа с документи на чужд език и атрактивното представяне на екскурзоводска беседа. Сътрудниците в малък и среден бизнес защитиха шест проекта като демонстрираха отлични комуникационни и презентационни умения. В съдържателно отношение впечатлиха с компетентности за анализ и прогнозиране на бизнес средата, умения за маркетингово прогнозиране и планиране, оригинални инвестиционни решения и с  предложените гъвкави организационни структури. Всяка една от професиите дава възможност за стартиране на бизнес, а учениците доказаха и по време на последния изпит, че имат  изградени предприемачеси нагласи.

Формирането на предприемачески компетентности е другото конкурентно предимство на гимназията. То е целенасочен процес, независимо по каква специалност се обучават учениците. В гимназията от 10 години има Център за кариерно ориентиране и предприемачество, който обединява дейността на педагогическите специалисти за създаване на предприемачи – лидери. Бизнес образованието е необходимо за формирането на характера, типа на  мислене и поведение. XXI век е различен от предходния – съвременният човек живее в свят на виртуални услуги, високоскоростни комуникации чрез интернет и социалните мрежи. Забързаността и ценностите на XXI век създават нови изисквания към съвременното образование. Затова училищната образователна политика е насочена към формирането на предприемачи-лидери, които са достатъчно ярки личности, свободни да слушат себе си и да следват мечтите си. Това са хората, които се осмеляват да тръгнат по своя път и да водят другите.

За учебната 2020/2021 година ПДТГ „Димитър Хадживасилев” ще приеме по 26 ученици в спецалностите „Системно програмиране” и „Електронна търговия”, които ще бъдат следващият випуск предприемачи - лидери.

СНИМКИ  ТУК