Споразумение за сътрудничество сключиха Стопанската академия и Търговската гимназия в Свищов

02.09.2020 г.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов сключиха споразумение за сътрудничество. Подписи под документа положиха ректорът на Академията проф. д-р Марияна Божинова и директорът на Търговската гимназия Румяна Иванова. Водени от желанието за съвместна подкрепа в процеса на сътрудничество между средното и висшето образование, двете страни се споразумяха да извършват съвместна учебна дейност по учебни предмети за придобиване на професионална подготовка в средната степен на образование при спазване изискванията на Закона за висшето образование и Закона за предучилищното и училищното образование. С подписване на споразумението, ПДТГ ще се превърне в асоциирано училище със специален статут, според измененията в Закона за висшето образование от м. февруари 2020 г. (чл. 21, ал.1, т.16).

Проф. Марияна Божинова и Румяна Иванова подчертаха, че Стопанската академия и Търговската гимназия са две емблематични за Свищов училища – иновативни, но в същото време и с вековни традиции –  Висшето училище отбеляза (на 01.09.2020 г.) 108 години от завещанието на своя дарител Димитър Ценов, а Търговската гимназия е създадена преди 135 години. Двете училища имат дългогодишно сътрудничество, но за първи път се подписва такъв стратегически договор, който ще продължи и ще надгради осъществяваното до момента партньорство.

Според клаузите в подписаното споразумение, двете страни ще сформират работна група, която ще изготвя ежегодно списък на учебните предмети за придобиване на професионална подготовка на учениците по професия „Организатор интернет приложения”, „Системен програмист”, „Организатор туристическа и агентска дейност”, „Икономическа информатика” и др. Ще бъдат разработвани и актуализирани учебни програми, за всеки предмет, по който ще се извършва съвместна учебна дейност, ще се създават съвместни учебни материали и помагала. Двете училища ще реализират проекти, насочени към повишаване на практическата насоченост на обучението, формиране на професионални компетентности и успешна реализация на учениците и студентите. Сред големите предимства за учениците, изучавали учебни предмети от съвместната дейност е че, когато бъдат приети за студенти в Свищовската академия ще им бъдат признати определени кредити и така ще могат да съкратят периода на своето обучение за висше образование.

В срещата по подписване на споразумението, от страна на домакините участваха още проф. д-р Любчо Варамезов – зам.-ректор „Учебна дейност” и доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”. Директорът на Търговската гимназия гостува в Академията заедно със своя зам.-директор Юлия Величкова и с екип от трима преподаватели, които ще са пряко ангажирани със съвместните дейности. В срещата участва и адвокат Калин Костов – преподавател в Свищовската академия, част от екипа на министъра на образованието и участник в разработването на текстовете на Закона за висшето образование. Той поздрави двете училища за подписаното споразумение и поясни, че това е модел, по който Министерството на образованието има желание да възстанови статута на т.нар. „елитни училища” в България.

Източник: Сайт на СА "Д. А. Ценов"