Работа по нов международен проект с мобилности за ученици стартира Търговската гимназия

Професионална Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев” – Свищов стартира изпълнение на дейности за реализиране на проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето" в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1:  „Образователна мобилност за граждани”, КА 102.

В дейността за мобилност се предвижда участие на 20 ученици от  ХІ клас, специалности „Бизнес администрация“ и „Икономическа информатика“. Проектът цели да осигури необходимата подкрепа на учащите относно придобиване на професионални компетенции в международна среда, посредством изпълнението на три седмичен работен стаж в реална работна среда в областта на изучаваните специалности във фирми, в гр. Сарагоса /Испания/, в периода от 24 април 2021 г. до 16 май 2021 г.

Посредством участието си в проекта обучаемите ще разширят усвоените теоретични знания, придобити в гимназията, относно организацията и воденето на деловодство във фирмата, работа и отчетност с фирмени документи, осъществяване на комуникации в търговията, създаването на база данни, електронната търговия и работата в екип. Учениците ще практикуват английски език в професията, което е основен показател за по-добра пригодност за заетост в предприятията в региона, както и ще надграждат практическите си умения за справяне с работни ситуации. Проектът за мобилност предвижда предварителна езикова, професионална и културна подготовка на учениците.

Реализирането на проекта ще допринесе за проучване на испанската образователна рамка, на прилагането на образователния модел „професионално училище - предприятие”  и интегрираната в учебния процес практика за учене в реална работна среда, спомагаща за повишаване качеството на професионалното образование и обучение.

Поставените цели и очакваните резултати от реализиране на проект „Икономисти на бъдещето“ предполагат внедряване на нови иновативни идеи и подходи за подобряване методите, съдържанието и средата за практическо обучение в гимназията, благодарение на опита, който ще се взаимства от испанските колеги. Ще се осъществи интернационализация на институцията чрез обмяната на опит и добри практики между експерти в областта и ще се постави началото на трайни партньорски отношения с образователни центрове и организации, работещи в сферата на професионалното образование и обучение, целящи бъдеща съвместна дейност и внасянето на европейско измерение в предлаганите програми за обучение в ПДТГ "Д. Хадживасилев".

Критериите и процедурата за подбор на кандидати за участие в мобилност по проект "Икономисти на бъдещето"  в гр. Сарагоса, Испания ще бъдат обявени в сайта на училището на 20 ноември 2020 г.