Анонсиране на проект на тема: "Икономисти на бъдещето" в гр. Сарагоса, Испания

Днес, 23 октомври 2020 г., в часа на класа, учениците от ХІ клас, специалности: „Бизнес администрация“ и „Икономическа информатика“, бяха запознати от класните ръководители с основни дейности за реализиране на проект: "Икономисти на бъдещето" в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, КА 102.

Г-жа Юлия Величкова – ЗДУД, в качеството си на координатор, запозна учениците с процедурата и критериите за подбор на ползватели, както и с работната програма на мобилността.

Процедурата за подбор на ученици стартира с подаване на заявление /образец/, декларация за съгласие от родител /образец/ на мотивационно писмо и справка за средния успех и оценката по английски език от учебната 2019/2020 година /образец/.

Необходимите документи се подават в срок до 30 ноември 2020 г. на класен ръководител за подпис и входиране в деловодството на училището.