НП „Заедно за всяко дете - 2020” в ПДТГ

За трета поредна година екипът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” организира и осъществи дейности по НП „Заедно за всяко дете - 2020” – Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование".

В периода 01.10 – 15.11 2020 година се проведоха Дни на неформалното образование в електронна среда, чрез MS Teams.

Цел: Приобщаване на родителите към училищните ценности и училищния живот и съвместно реализиране на училищните политики за личностно развитие на учениците.

Програмата предложи възможност за развитие на умения в добронамерена колегиална среда, чрез четири обучения с родители по определени теми:

  • „Професионално и кариерно развитие“ - водещ на обучението
    Марияна Георгиева  - докторант по Педагогическа психология от Великотърновския университет. Обучавана е в системен подход и фамилна терапия в ПИСЕЛ (Психотерапевтичен институт за социална екология на личността). Работила е като експерт и обучител за организации като Съвета на Европа, Програмата за развитие на ООН в България,  «Институт «Отворено общество»,  «Хюман Динамикс» - Австрия;
  •  „Езикът, който ни събира и езикът, който ни разделя“- водещ Альоша Кушлов – главен учител в ПДТГ;
  • „Семейството и училището като партньори“ - водещ Румяна Пенева – педагогически съветник в ПДТГ;
  • „Образованието – път към бъдещето“ - водещ Петя Гутева – учител по математика в ПДТГ.

Позитивната комуникационна среда създаде предпоставки за диалог между участниците. Дискутираха се въпроси като:

*предизвикателствата пред ученето при Ковид-19 и ролята на родителите;
*теории и инструменти за диагностика и разпознаване на процесите в групата;
*създаване на позитивна среда на учене и израстване;

* стратегии за работа с проблемно поведение и проблемни участници;

* функции на партньорството училище-семейство и повишаване качеството на образование;
* прилагане на компетентностния подход в образованието – път към бъдещето.