УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЧЕТОВОДСТВОТО“ ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В седмицата от 21 до 29 ноември, в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица за намаляване на отпадъците”, учениците от клуб „Информационни технологии в счетоводството“ на Търговската гимназия демонстрираха умения за работа с платформи за електронно фактуриране и издаване на платежни документи.  Сформирани бяха три екипа – участници във всеки екип бяха представители на  трите учебно-тренировъчни фирми в ПДТГ -  УТФ „Ай Брайт“ ООД, УТФ „Алое Аура“ ООД и УТФ „СпортШоп“ ООД. Всеки екип трябваше да издаде фактура за извършена доставка на стоки или услуги, да изготви платежно нареждане за предстоящо плащане по банков път, както и да състави в мемориален ордер съответните счетоводни статии. Документите бяха изпратени/получени от/до служебния имейл на учебните предприятия.

В процеса на работа се оформи своеобразно състезание между екипите. Спонтанно възникна  дискусия за предимствата на електронното фактуриране и как чрез него могат да се спестят значителни количества природни ресурси.  Така фирмите ще опазват околната среда, ще имат по-малко отпадъци, ще работят по високо технологичен начин.

През изминалата седмица ние се поздравихме и с успешното участие на представители на клуба в национални онлайн ученически състезания по счетоводство, организирани от висши учебни заведения в България. Това са Иван Иванов и Ивелин Мариянов от ХІІ-а клас, специалност „Икономическа информатика“, които в екип приключваха счетоводни сметки в Главна книга на предприятие и показаха, че могат да изготвят оборотна ведомост – предизвикателство, отправено от катедра „Счетоводна отчетност“ към СА „Д.А.Ценов“ – Свищов. Иван се включи  в Националната университетска олимпиада за ученици - секция „Счетоводство“, организирана от Икономически университет – Варна. Състезанието  се проведе под формата на решаване на тест по счетоводство онлайн през университетската платформа eLearn. Получените от дванадесетокласниците сертификати им дават предимство при кандидатстване във висшите училища. Така възпитаниците на Търговската гимназия още веднъж показаха, че имат интереси и приемат предизвикателства в различни области; че ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ПЪРВОТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ знаят, могат и НЕПРЕКЪСНАТО се усъвършенстват!