ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ – учители - ръководители по проект

З А П О В Е Д

№ 275/27 ноември 2020 г.

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2  от  Наредба № 15/22.07.2019  г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с изпълнение на проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето" в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1:  „Образователна мобилност за граждани”, КА 102  и предложение, вх.№ 612/27.11.2020 г. от Юлия Величкова – ЗДУД и координатор по проект "Икономисти на бъдещето"

О Б Я В Я В А М

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ – учители - ръководители

по проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето"

в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“,

ключова дейност 1:  „Образователна мобилност за граждани”, КА 102.

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов обявява прием на заявления от учители по професионална подготовка, във връзка с реализиране на дейности по проект "Икономисти на бъдещето", в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1:  „Образователна мобилност за граждани”, КА 102.

Проектът  предвижда изпълнението на три седмичен работен стаж във фирми в гр. Сарагоса /Испания/ за  20 ученици от  ХІ клас, специалности „Бизнес администрация“ и „Икономическа информатика“, в периода от 24 април 2021 г. до 16 май 2021 г., по работна програма за придобиване в международна среда на професионални компетенции по изучаваната професия и специалност.

Основната роля на придружаващите лица ще бъде да осъществяват наблюдение на дейностите на практиката, съблюдавайки за съответствието на планираните дейности със заложената в проекта програма, наблюдение на усвоеното и постигнатото от ползвателите; ще следят за посещенията на участниците на работните им места и за условията на труд; ще комуникират ежедневно с наставниците на учениците в приемните фирми, както и с координаторите от екипа във връзка с проучването на испанските образователни практики и прилагането на модела на обучение базирано на работа.

Подборът на учители – ръководители, придружаващи учениците по време на мобилността по проекта ще се осъществи от назначена със заповед на директора Комисия за подбор на ползватели на мобилността. Желаещите учители подават заявление /по образец/ и мотивационно писмо в срок до 04 декември 2020 г. Документите се подават в канцеларията на училището.

Кандидатите за учители – ръководители по проект "Икономисти на бъдещето", в гр. Сарагоса, Испания трябва да отговарят на следните задължителни условия:

1. Да са висококвалифицирани педагогически специалисти по професионална подготовка.

2.  Ниво на владеене на английски език – минимум ниво А2.

3. Активно участие на кандидатите в събития за издигането на престижа на училището през учебната 2019/2020 г. /отразени в мотивационното писмо/.

4. Да нямат наложени дисциплинарни наказания.

5. Да са запознати със съдържанието и целите на проекта и да имат нагласата да съдействат активно за неговото реализиране.

6. Да притежават организационни умения и умения за работа в екип.

КРИТЕРИИ С ПОКАЗАТЕЛИ И ИЗМЕРИТЕЛИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ - РЪКОВОДИТЕЛИ:

 №

 КРИТЕРИИ

 ПОКАЗАТЕЛИ

 ИЗМЕРИТЕЛ, БРОЙ ТОЧКИ

 1.

Образование

образователно – квалификационна степен

  • за ОКС „Бакалавър“ - 1 точка;
  • за ОКС „Магистър“ – 2 точки

 2.

Квалификация

придобита

ПКС

  • за придобита V ПКС - 1 точка;
  • за придобита ІV ПКС – 2 точки;
  • за придобита ІІІ ПКС – 3 точки;
  • за придобита ІІ ПКС – 4 точки;
  • за придобита І ПКС и ОКС „Доктор“ – 5 точки

 3.

Участие в квалификационни курсове, семинари, обучения през последните три години

придобити

кредити

за всеки придобит кредит – по 1 точка

 4.

Опит от участие в реализирани проекти през последните три години

брой участия в реализирани проекти

за всяко участие в реализирани проекти – по 1 точка

 5.

Владеене на английски език /по документ/

ниво на владеене

на английски език

  • за ниво на владеене на английски език А2 – 1 точка;
  • за по-високо ниво на владеене на английски език – 2 точки.

ОБЩАТА ОЦЕНКА ЗА КЛАСИРАНЕ на кандидатите се формира като сума от получените точки

по посочените критерии и показатели.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 08 декември 2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти в ПДТГ «Димитър Хадживасилев» - гр.Свищов и ЗДУД да осигури публикуване в сайта на училището.

                                                          ДИРЕКТОР:       /П/                   

                                                                            /Р. Иванова/

РИ/МН

 

ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ