ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ – ученици от ХІ клас по проект

З А П О В Е Д

№ 276/27 ноември 2020 г.

На основание  чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2  от  Наредба № 15/22.07.2019  г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с изпълнение на проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето" в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1:  „Образователна мобилност за граждани”, КА 102  и предложение, вх.№ 613/27.11.2020 г. от Юлия Величкова – ЗДУД и координатор по проект "Икономисти на бъдещето"

О Б Я В Я В А М

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ – ученици от ХІ клас,

професии: „Икономист – информатик“ и „Офис – мениджър“

по проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето"

в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“,

ключова дейност 1:  „Образователна мобилност за граждани”, КА 102.

 

 Във връзка с реализиране на дейности по проект "Икономисти на бъдещето", в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1:  „Образователна мобилност за граждани”, КА 102,  ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ – Свищов  ОБЯВЯВА прием на заявления от ученици от ХІ клас, професии: „Икономист – информатик“ и „Офис – мениджър“.

Проектът  предвижда изпълнението на три седмичен работен стаж във фирми в гр. Сарагоса /Испания/ за  10 ученици от  ХІ клас, специалност „Икономическа информатика“ и  10 ученици от  ХІ клас, специалност „Бизнес администрация“, в периода от 24 април 2021 г. до 16 май 2021 г.

Посредством участието си в дейности по проекта и  чрез реализиране на работната програма за придобиване на професионални компетенции по изучаваната професия и специалност в международна среда, обучаемите ще приложат и доусъвършенстват усвоените теоретични знания, придобити в гимназията; ще надграждат практическите си умения за справяне с работни ситуации; ще практикуват английски език в професията. Проектът за мобилност предвижда предварителна езикова, професионална и културна подготовка на кандидатите за участие в мобилността.

Подборът на учениците, участници в проект "Икономисти на бъдещето", в гр. Сарагоса, Испания ще се осъществи от назначена със заповед на директора Комисия за подбор на ползватели на мобилността. Желаещите ученици подават следните документи:

 • заявление - по образец;
 • мотивационно писмо;
 • справка за среден успех, оценка по чужд език /английски, френски/ и наложени/неналожени санкции по чл. 199, ал.1, т.1 и 3 от ЗПУО /забележка; предупреждение за преместване в друго училище/ през учебната 2019/2020 година - по образец

Необходимите документи се подават на класен ръководител за подпис и входиране в деловодството на училището в срок до 04 декември 2020 г.

І ЕТАП НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР

 • Междинно класиране на кандидатите въз основа на подадени заявления.
 • Обявяване на списък с класирани 12 ученици от  ХІ клас, специалност „Икономическа информатика“ и  12 ученици от  ХІ клас, специалност „Бизнес администрация“

срок: 08 декември 2020 г.

ІІ.  ЕТАП НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР

 

 • Полагане на тест, оценяващ познанията по  английски език.
 • Полагане на тест, оценяващ познанията по подготовка в професионален аспект.

срок: до 19 февруари 2021г.

 

ІІІ. ЕТАП НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР

 

Провеждане на събеседване с кандидатите на тема: „Културни особености характерни за Испания и регион Арагон“.

           срок: до 24 февруари 2021г.

Съобщаване на резултатите от селекцията на избраните ученици и резервите: 26 февруари 2021г.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Подбор на ученици – първи кръг: /междинно класиране, въз основа на подадени заявления/:

1.1.  Среден успех за учебната 2019/2020 година;

1.2. Годишни оценки по чужд език /английски и френски/ за учебната 2019/2020 година;

1.3. Наложени санкции по чл.199, ал.1, т.1 и 3 от ЗПУО за учебната 2019/2020 година /забележка; предупреждение за преместване в друго училище/.

1.4. Активно участие на кандидатите в събития за издигането на престижа на училището през учебната 2019/2020 година /отразени в мотивационното писмо/.

ПЪРВО МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ = (Среден успех) +  (Годишна оценка по чужд език – английски език)  +  (Годишна оценка по чужд език – френски език)  +   (Брой участия в събития за издигането на престижа на училището през учебната 2019/2020 година)  – (Наложени санкции)

 • за наложена санкция по чл .199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО се отнема 1 точка;
 • за наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 3 от ЗПУО се отнемат 2 точки.

Одобрените и неодобрените ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисията за подбор на участници в мобилността.

2. Подбор на ученици – втори кръг /след проведени тестове, оценяващи познанията по  английски език и по подготовка в професионален аспект/:

2.1. Резултат от тест, оценяващ познанията по  английски език.

2.2. Резултат от тест, оценяващ познанията по подготовка в професионален аспект.

2.3. Среден успех за І срок на учебната 2020/2021 година.

2.4. Наложени санкции по чл.199, ал.1, т.1 и 3 от ЗПУО /забележка; предупреждение за преместване в друго училище/  през І срок на учебната 2020/2021 година.

ВТОРО МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ = (Брой точки от тест, оценяващ познанията по  английски език) +  (Брой точки от тест, оценяващ познанията по подготовка в професионален аспект)  +   (Среден успех за І срок на учебната 2020/2021 година)  – (Наложени санкции)

 • за наложена санкция по чл .199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО се отнема 1 точка;
 • за наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 3 от ЗПУО се отнемат 2 точки.

 

3. Подбор на ученици – трети кръг:  чрез провеждане на събеседване с кандидатите на тема: „Културни особености характерни за Испания и регион Арагон“.

 

 №

КРИТЕРИИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ИЗМЕРИТЕЛ, БРОЙ ТОЧКИ

 1.

Ученикът демонстрира знания по темата /чрез изготвена от него презентация/

степен на знания

 • средна  – 3 точки;
 • добра – 4 точки;
 • много добра – 5 точки;
 • отлична – 6 точки

 2.

Умения за комуникация

равнище на комуникация

 • средно  – 3 точки;
 • добро – 4 точки;
 • много добро – 5 точки;
 • отлично – 6 точки
 

ТРЕТОТО МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ = (Брой точки по първи критерий) +  (Брой точки по втори критерий)

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ = (Брой точки от първо междинно класиране) + (Брой точки от второ междинно класиране)  + (Брой точки от трето междинно класиране)

Одобрените 10 ученици от специалност „Икономическа информатика“, участници в мобилността и  2 ученици -  резерви и  одобрените 10 ученици от специалност „Бизнес администрация“, участници в мобилността и  2 ученици -  резерви ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъдат публикувани на сайта на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – http://dtg-svishtov.com

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците от ХІ клас, чрез класните ръководители в ПДТГ «Димитър Хадживасилев» - гр.Свищов и ЗДУД да осигури публикуване в сайта на училището.

                                                                                                ДИРЕКТОР:              /П/                                                                                                                                                                                                                                                                 /Р. Иванова/

РИ/МН


ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЦИ НА НУЖНИ ДОКУМЕНТИ

Заявление за участие

Декларация от родител за съгласие с участието в проекта

Справка за успеха и наложените санкции на ученика