Световен ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март

Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация. Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие“, проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки. Тази отговорност не може да бъде оставена само и единствено на държавните власти. Всички сектори, публични и частни, следва да предприемат подходящи и адекватни действия за предотвратяване на замърсяването. Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество, за опазване качеството на водата и живота на Земята.

Темата на Световния ден на водата през 2021 г. е „Ценим водата“ – тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.

 

 

 

 

В клуба за занимания по интереси ,,Обичам природата и се грижа за нея” за отбелязване на тази дата беше предвидено да посетим пречиствателната станция в град Свищов. В тази епидемична обстановка плановете ни се промениха, но искаме да знаем как работи пречиствателната станция. Споделяме и с вас.

Пречиствателната станция е промишлено съоръжение, което се използва за пречистване на отпадни битови септични води от населените места. Използването ѝ е от огромно значение за възстановяване на природните ресурси, за опазване на околната среда и екологическото равновесие.

Пречиствателна станция за отпадни води гр. Свищов

 

 

 

 

 

Изградената  пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) е с капацитет 38 000 ЕЖ  (еквивалент жител). Изградена е по ОП “Околна среда“ 2007-2013 г. - проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр.Свищов“, изпълнен от Община Свищов.

Този проект е изготвен в съответствие с най-добрите инженерни практики.

Битовите и промишлени отпадни води от града чрез довеждащ колектор постъпват във входящата камера на станцията гравитачно. Посредством потопяеми помпи, целият поток се подава към съоръженията за пречистване.

Стъпалото за механично пречистване на водата включва: предварителна обработка и грубо механично пречистване. Предварителната обработка се състои от груби решетки преди помпите за сурова вода. Грубото механично пречистване включва фини решетки и аериран пясъкомаслозадържател. Отпадъчните води след механичното пречистване постъпват в Селектора, а от там в биобасейните.

 

 

 

 

 

За биологичната обработка се използват анаеробни, безкислородни и аерационни зони по дължина на биобасейните за пълно отстраняване на въглерода и азота.

Смесеният отток от биологичната обработка се отвежда към разпределителната камера пред двата вторични радиални утаители, които се характеризират с висока ефективност при отделянето на смесените неразтворени твърди частици, стабилна и опростена експлоатация.

Отделената утайка от дъното на вторичните утаители се изпомпва като рециркулираща обратно към Селектора. Част от нея – Излишната активна утайка се изпраща към инсталацията за третиране на утайките за по-нататъшна обработка.

Избистрената вода от повърхността на вторичните утаители се отвежда към инсталацията за дезинфекция, предвидена за използване при нужда.

 

 

 

 

 

Третирането на утайката се състои в предварителното и гравитачно уплътняване, аеробно стабилизиране на утайката, последващо уплътняване и механично обезводняване с постваруване и възможност за временно съхранение преди депониране.

Стабилизираните утайки се изпращат в утайкоуплътнител и от там в силоз преди механичното им обезводняване. Обезводняването е посредством шнекови преси. Преди пресите утайката се кондиционира с полимер. Към обезводнената утайка (кек) се подава вар за постваруване. Обезводнената и варувана утайка се транспортира до транспортно средство за утайка или на временна площадка за кек. Обезводнените утайки се извозват за съхраняването им на депо.

Пречистената вода отговаря на стандартите за заустване в р.Дунав.

 

 

 

 

 

Клуб за занимания по интереси ,,Обичам природата и се грижа за нея”

с ръководител: Марияна Любенова