Учители от Търговската гимназия обмениха опит в Испания във връзка с дуалното обучение

В периода от 05. 09 до 11.09. 2021г.  група от 12 учители от  Професионална държавна търговска гимназия ,,Димитър Хадживасилев" – Свищов, посети гр. Сарагоса,  по проект ,,Съвременни тенденции в дуалното обучение. Образователни практики в Испания." Училището участва в тази мобилност заедно с местната партньорска организация Асоциация Мундус. Проектът бе разработен в съответствие с целите на програма Еразъм + и Европейския план за развитие на училището и допринася  за укрепване капацитета на институцията за прилагане на дуалното обучение в професионалната подготовка на учениците.

Търговската гимназия има два випуска ученици в дуална форма на обучение, като през настоящата 2021/22 учебна година за първи път те ще стажуват в два дни от седмицата в свищовски фирми срещу заплащане. Организирането на този процес на взаимодействие с работодателите се улеснява от анализа на проведените наблюдения, проучвания и разговори със специалистите в различни испански институции, имащи дългогодишен практически опит в областта на дуалното обучение. Придобиването на професионални компетенции в международна среда  за учителите даде възможносг за предлагане на по-привлекателно приобщаващо образование и обучение с практическа насоченост.

Очаква се придобитият от учителите опит да бъде мултиплициран чрез ,,Модел за интеграция на дуалното обучение в професионалното образование, провеждано от ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев”. Това ще засили допълнително връзката между училището и работодателите и ще осигури на учениците ефективна реализация след завършване на професионалното образование.

По време на мобилността учителите имаха възможност да осъществят обмен на добри испански практики, срещайки се с фирмени наставници, съветници по кариерното ориентиране и представители на бизнеса, които практикуват дуално обучение и са участвали в обучителни сесии чрез практическа дейност. Проведените разговори спомогнаха за по-добро разбиране на основните концепции на образователния модел „професионално училище-предприятие”,  обмениха се ценни идеи с испанските колеги. Учителите получиха международни сертификати за придобитите компетентности.

В резултат на обмена бе проучен начинът за надграждане на проекта чрез различни нови инициативи, една от които ще се реализира още през месец септември. Ученици от Търговската гимназия ще осъществят триседмичен стаж в реални испански компании и ще получат EUROPASS сертификати.