ОБУЧЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ

В периода от 9 до 14 септември 2021 година, в изпълнение на поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014- 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ПДТГ “Димитър Хадживасилев“ извърши обучение на 10 наставници от следните партньорски фирми: „Нет експрес” ЕООД, Свищов; Росица Петрова „Робсов” ЕООД; „Холборн” ЕООД; „Джамбазов строй” ЕООД; „Тинк Глобал” ЕООД; СД „Зоната Инвест” ООД; „Дунав Автотранспорт 2” ЕООД; „Ексел” ЕООД и „Драгажен флот „Истър”.

Обучението за наставници осигурява придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните и се проведе по  програма, утвърдена от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-997/2.04.2019 година. В съответствие с изискванията, 8 часа от него бяха проведени на територията на обучаващата институция – в сградата на Търговската гимназия. Работодателите – партньори - господин Владимир Петров и господин Гюлдерен Осман бяха домакини на другите 16 часа от обучението, което се проведе на територията съответно на фирмите „Холборн” ЕООД и „Дунав Автотранспорт 2” ЕООД, за което им благодарим.

През периода на изпълнение на проекта всеки наставник следва да участва най-малко в едно обучение. Обученията са насочени към повишаване на методическите и педагогически умения на наставниците в предприятията, с което се гарантира ефективността на практическото обучение на учениците.