Провеждане на учебна евакуация

На 18.10.2021 г. в ПДТГ «Д. Хадживасилев» се проведе тренировка на персонала по изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите. Нейната тема бе: «Защита при бедствия и аварии. Работа по зададени условни бедствени ситуации. Учебна евакуация.» Целта бе да се запознаят учениците с нормативната база по защита при бедствия, аварии и катастрофи и усвояване на обектовия авариен план за действие при бедствия; да се дадат  методически насоки и оказване на помощ по организация и водене на подготовката на персонала и усвояване на обектовия авариен план; да се повиши  готовността за действие на органите за управление в ПДТГ «Д.Хадживасилев» при възникване на кризисни ситуации.

Тренировката се проведе на територията на Търговската гимназия и отне 1 минута и 55 секунди. В нея успешно взеха участие 154 бр. работници, служители и ученици.