Учители по професионална подготовка от Търговската гимназия надградиха знания във връзка с дуалното обучение

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, Дейност I. Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение, Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. учители по професионална подготовка от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ се включиха в курс на тема: „Обучение за разработване на учебна документация“. Той се проведе в периода 9.10 - 22.10.2021 г. и бе организиран от  Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Лекторите доц. д-р Христо Сирашки, хон. преп. Татяна Друмева подробно се спраха на въпросите, свързани с нормативното осигуряване на дуалното обучение,  ролята и отговорността на институциите в дуалното професионално обучение,  правата и задълженията на учениците и работодателите като участници в дуалната система на обучение, начина на изработване на учебни планове и програми съвместно с бизнеса и връзката им с държавните образователни стандарти,  документите, използвани при обучението чрез работа  и др.

Всички разисквани проблеми бяха от изключителна важност за учителите на Търговската гимназия, които в момента или през следващата учебна година ще изпълняват ролята на учители-методици по професиите „Системен програмист“, „Спедитор-логистик“, „Организатор на туристическа агентска дейност“ и „Организатор интернет приложения“ – в тях училището има ученици в дуална форма (обучение чрез работа).

Модерни икономики като тези на Германия и Швейцария прилагат успешни практики в тази насока, а в последните години в България все повече се акцентира върху професионалното образование в училищата, като сред приоритетите на МОН е и въвеждането на дуалното обучение в средното образование.

Търговската гимназия и СА „Д. А. Ценов“ имат сключен договор за сътрудничество, а учителите по професионална подготовка са дългогодишни партньори  на висшето учебно заведение в подготовката на студенти, обучаващи се в специалност „Икономическа педагогика“. Проведеното обучение бе поредната успешна дейност, осъществена съвместно от двете образователни институции.