Държавни изпити за професионална квалификация - част по теория, в Търговската гимназия

На 19 и 20.05.2022 г. в Търговската гимназия се проведоха държавни изпити за професионална квалификация чрез защита на дипломни проекти в част по теория.

Явиха се всички дванайсетокласници от специалностите „Икономическа информатика“ и „Бизнес администрация“. В отделни 30-минутни сесии те представиха своите разработки, върху които старателно работиха през последните 5 месеца. Темите бяха разнообразни и интересни: за информатиците - свързани с уеб разработка, тенденции в технологиите, избор на хостинг и домейн, облачнен компютинг, онлайн реклама и т.н., а за офис мениджърите – бизнес комуникации, делова кореспонденция, социално предпремачество, електронна документация, менижмънт и управление човешките ресурси.

Рецензентите лично се убедиха в оригиналността на темите, проверявайки ги с антиплагиат системи. Учениците бяха използвали разнообразни източници на информация и методи на изследване. Те демонстрираха адекватно поведение пред комисията, знания и задълбоченост в проучването. Най-голямата награда за труда на преподаващите учители бе високата оценка, дадена от участващите в изпитните комисии работодатели.