КАРИЕРНА БОРСА В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

На 2.11.2022 година учениците от 11 и 12 клас на Търговската гимназия участваха в КАРИЕРНА БОРСА, организирана от партньора на училището СА „Д. А. Ценов“ по проект №BG05М2ОР001-2.016-0004-С01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На срещата младите хора научиха от зам. ректорите доц. д-р Румен Ерусалимов и доц. д-р Искра Пантелеева за проекта, повече за историята на висшето учебно заведение, структурата му и обзавеждането, с което разполага, както и за възможностите за бъдещата си реализация. В края на работната среща учениците получиха от организаторите тениски и химикали с логото на проекта.