Конкурс за есе на тема: „Дарителството днес“

Във връзка с предстоящия празник на Търговската гимназия се обявява конкурс за есе на тема: "Дарителството днес".

Условия за участие:
1.    В конкурса могат да участват всички ученици от VIII до XII клас на ПДТГ.
2.    Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса едно есе по предложената тема.
3.    Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 31 януари 2023 г.

4.    Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес: dtg.svishtov@gmail.com

5.  Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са:  
-    документи на MS Office Word; Rich Text Format; Open Office; 
-    обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 3 (три) стандартни печатни страници;
-    текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника: (три имена, местоживеене, клас, телефон за връзка, е-mail адрес);
6.    Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 9 февруари 2023 г.

7.    За контакти: М. Узунова, Т. Максимова, Т. Спасова.