Архив

 

Публични покани

ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

"ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ"

ул. Димитър Хадживасилев  №11

Тел: (+359 631) 6 43 84 / (+359 631) 6 43 84 Факс: 0631/64384

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Уникален номер в Регистъра на ОП 9035178

за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки


Възложител: Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – гр.Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Димитър Хадживасилев” № 11, тел. 0631/64355

Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава осма „а”, чл. 101а от Закона за обществените поръчки и чл. 147, ал.1, т.1 от ППЗНП, глава първа, раздел ІІ, т.3г от Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
/Приложение към т.29 от Училищна политика за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в ДТГ/ и писмо изх. № 9107-258/16.10.2014 год. на МОН във връзка с изпълнение на дейности по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда” за 2014 г. дейност 1. Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории 

Заповед за откриване на процедурата
Обявление на обществена поръчка под формата на образец на АОП
Документация за участие в процедурата
Приложения

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Днес, 10.11.2014г., съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП публикуваме:​

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците.
Благодарим Ви за участието! 
10.11.2014г. 
Договор - Панда.
19.11.2014г.