Прием 2019/2020

Професия „Системен програмист“
Специалност „Системно програмиране“
с интензивно изучаване на английски език

Брой паралелки – ½ (половин паралелка)
Форма на обучение – обучение чрез работа (дуална система на обучение) 
Срок на обучение – 5 години 
Степен на професионална квалификация - трета

Защо „Системен програмист”?  Специалността подготвя специалисти, които освен икономически, получават и широк спектър знания и умения в областта на информационните и комуникационните технологии и управлението на бизнеса. Обучението е гъвкаво, динамично, на принципа «учене чрез правене». Работата в екипи и тясната връзка със специалисти от практиката формира навици, подходящи за различни области на пазара на труда. Специалността позволява реализация още на и веднага след ученическата скамейка. 

Как ще се реализирате? Специалист, придобил трета степен на професионална квалификация, може да участва в управленската дейност на фирмата. Той е подходящ да работи реално във всички сфери на живота, в които се изисква квалифицирана и качествена  компютърна обработка. Трудът на програмиста е умствен и е един от високоплатените.

Професия „Спедитор - логистик“
Специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“
с интензивно изучаване на английски език

Брой паралелки – ½ (половин паралелка)
Форма на обучение – обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Срок на обучение – 5 години 
Степен на професионална квалификация - трета

За кого е професия „Спедитор – логистик“?
Препоръчваме я на всички млади хора, които искат динамична, интересна, конкурентна и високо платена професия. 

Какво прави спедиторът – логистик?
Спедиторът – логистик e доставчик на услуги и посредник. Той избира най-подходящия вид транспорт и превозвач, за да отговори на нуждите на клиента. Спедиторът предоставя транспортни и логистични решения, търсейки оптимални условия за подпомагане и развитие на бизнеса на своите партньори.

Защо избирате професия „Спедитор – логистик“?
Професия „Спедитор – логистик“ е изключително перспективна. Тя е неизменен елемент от търговските взаимоотношения и универсално приложима – можете да я работите навсякъде по света. Такива кадри се търсят не само от спедиторския бранш, но и от транспортните, куриерските, производствените или търговските фирми.
По време на обучението си, учениците ще имат възможност за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В.

Какво е дуална система на обучение?

График за прием

Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
Специалност „Организация на туризма и свободното време“
с разширено изучаване на английски език

Брой паралелки – 1 
Форма на обучение – дневна
Срок на обучение – 5 години 
Степен на професионална квалификация - трета

Защо „Туризъм"? Защото туризмът е един от най-значимите и бързо развиващи се икономически сектори в национален мащаб, което предполага огромната необходимост от талантливи и образовани мениджъри в тази област. Защото България има с какво да очарова чужденците, а българинът е все по-въодушевен от свободата да пътува и от възможността да се докосне до чуждите бит и култура.
Тази двупосочна динамика на туристопотока поражда остър недостиг на квалифицирани кадри – добре познаващи нормативната база, езиково и компютърно подготвени, общителни и креативни. 

Какво ще изучавате? Английски език, информационни технологии, туристически маркетинг и мениджмънт, счетоводство на туристическата фирма, география на туризма и културология, транспорт и туристическа агентска дейност, екскурзоводство, анимация, както и множество други предмети, свързани със специалността. Освен теоретични познания по изучаваните дисциплини, този курс на обучение предлага и богата практическа подготовка в реална среда.

Как ще се реализирате? Специалността разкрива неограничени възможности за професионално развитие. След завършване, учениците  ще притежават необходимите знания и умения за реализация като: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели, управители на заведения,  както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.