Поправителни, приравнителни, за определяне на срочна оценка и изпити за промяна на оценката

Ред за организиране и провеждане на приравнителни изпити